Phụ lục 1. Danh mục và biểu mẫu hồ sơ dự tuyển

1. Đơn xin dự tuyển (Mẫu 1).

2. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TVTW-98)

3. Công văn của đơn vị cử viên chức đi đào tạo (Mẫu 2).

Phụ lục 2. Danh mục và biểu mẫu cử hồ sơ đi học

1. Phiếu đăng ký đi học (Mẫu 3)

2. Thư mời của cơ sở đào tạo

3. Bằng cấp và bảng điểm học tập trước đó (sao y bản chính, dịch, công chứng)

4. Giấy tờ chứng nhận trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo

5. Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu phải trình Bộ GD&ĐT ra quyết định)

6. Đề cương nghiên cứu và danh mục bài báo, báo cáo nghiên cứu khoa học đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành (đối với hồ sơ nghiên cứu sinh tiến sĩ)

7. Cam kết của người được cử đi học (Mẫu 4)

8. Giấy báo thời gian chính thức đi học (Mẫu 5)

Phụ lục 3. Danh mục và Biểu mẫu hồ sơ xin gia hạn

1. Đơn xin gia hạn học tập (Mẫu 6).

2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin gia hạn (Phụ lục 6 - Mẫu 13 )

3. Công văn của đơn vị đề nghị cho viên chức gia hạn thời gian học tập (Mẫu 7).

4. Giấy xác nhận/Thư mời... của cơ sở đào tạo về việc gia hạn thời gian học tập (dịch, công chứng)

Phụ lục 4. Danh mục và Biểu mẫu hồ sơ xin thôi học hoặc chuyển nước/trường/ngành đào tạo

1. Đơn xin thôi học (Mẫu 8a) hoặc chuyển nước/trường/ngành đào tạo (Mẫu 8b).

2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (Phụ lục 6 - Mẫu 13 )

3. Công văn của đơn vị đề nghị cho VC thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (Mẫu 9).

4. Giấy xác nhận/Thư chấp thuận... của cơ sở đào tạo (người hướng dẫn) về việc thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (dịch, công chứng)

5. Các giấy tờ có liên quan đến lý do xin thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (dịch, công chứng)

Phụ lục 5. Danh mục và Biểu mẫu hồ sơ xin học tiếp bậc học cao hơn

1. Đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn (Mẫu 10).

2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm học tiếp bậc học cao hơn (Phụ lục 6 - Mẫu 13)

3. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TVTW-98) được cập nhật đến thời điểm viên chức xin học bậc cao hơn

4. Công văn của đơn vị về việc đề nghị cho viên chức gia hạn thời gian học tập (Mẫu 11).

5. Giấy xác nhận/Thư mời... của cơ sở đào tạo về việc học tập bậc học cao hơn (dịch, công chứng)

Phụ lục 6. Biểu mẫu báo cáo

1. Báo cáo định kỳ (Mẫu 12)

2. Báo cáo kết thúc chương trình học tập (Mẫu 13)

Phụ lục 7. Danh mục và biểu mẫu hồ sơ thu nhận

1. Báo cáo kết thúc chương trình học tập (Phụ lục 6 - Mẫu 13)

2. Văn bằng, chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo

3. Công văn của đơn vị về việc đề nghị thu nhận viên chức (Mẫu 14)

Nhấn vào đây để tải về tất cả các biểu mẫu

Liên kết

Số lượt truy cập

504745
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
716
8124
4568
504745

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ