BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204 HIỆN CÓ TẠI TRUỜNG

Chú thích: -  SNNB: Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên.

                  -  VK: Vượt khung

                  -  CC-VC: Công chức - Viên chức

                  -  NV: Nhân viên

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ