# Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
- Hướng dẫn thực hiện việc bố trí nhân sự làm thư ký trưởng Bộ môn 28/12/2012 Tải về
- Nội quy ra vào cổng  09/05/2016 Tải về
- Quy định về chế độ làm việc của GV Trường ĐH Cần Thơ  25/11/2015 Tải về
- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của trường ĐHCT  16/03/2015 Tải về
- Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập  28/11/2014 Tải về
- Tăng cường quản lý trong công tác tuyển dụng công chức viên chức  16/05/2014 Tải về
- QĐ Ban hành Quy định về yêu cầu tiến trình phấn dấu nâng cao trình độ đối với giảng viên  17/12/2013  Tải về
- Quy định về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên  26/11/2010  Tải về
- Quyết định Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ 09/06/2009 Tải về
QĐ ban hành danh mục văn bản Hiệu trưởng ủy quyền cho các Phó Hiệu trưởng ký thay, thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường ký thừa lệnh và ký thừa ủy quyền  10/4/2018  
       

 

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ