I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

- Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Thông tư số 10/2011/TT-BGDDT ngày 28/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

- Mục 3, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

- Quyết định số 05/2013/ QĐ-TTg ngày 15/01/2013 về việc quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

- Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước;

        - Quyết định số  6287/QÐ-ÐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về Ban hành Quy định về tổ chức quản lý công tác đào tạo nâng cao trình độ đối với viên chức Trường Đại học Cần Thơ

- Quyết định số 4083/QĐ-ĐHCT ngày 16/12/2011 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định về quản lý cán bộ viên chức của Trường đi làm nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc làm chuyên gia trong và ngoài nước;

- Các văn bản khác có liên quan quyền lợi và nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Công tác đào tạo, bồi dưỡng VC được thực hiện theo Quy chế quản lý và chọn cử VC đi học tập, công tác của Bộ, Trường và các văn bản hiện hành của Nhà nước. Quy trình làm hồ sơ thủ tục liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng VC theo đúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các quy chế, quy định của Bộ và Trường đã ban hành.

Quy trình này được thực hiện qua nhiều giai đoạn và thể hiện qua nhiều nội dung gồm:

  1. Đăng ký dự tuyển
  2. Cử đi học
  3. Gia hạn thời gian học tập
  4. Giải quyết thôi học, chuyển ngành học, cơ sở đào tạo, quốc gia….
  5. Cử đi học tiếp bậc học cao hơn (khi chưa thu nhận về)
  6. Thu nhận sau khi kết thúc khóa đào tạo
  7. Cử viên chức đi bồi dưỡng ngắn hạn/giải quyết việc riêng
  8. Quản lý viên chức trong thời gian đang học ở nước ngoài
Nhấn vào để xem nội dung quy trình

Liên kết

Số lượt truy cập

1377430
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
722
4417
52500
1377430

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ