nhan su P.TCCB

TT Họ và tên Chức danh, công việc phụ trách
1 Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Điện thoại: 0292 3872 188
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trưởng phòng
Nhiệm vụ:

Phụ trách chung tất cả các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác sau:

- Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển về tổ chức, bộ máy của Nhà trường; Thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức trong Trường;

- Xây dựng các quy chế, quy định liên quan công tác phân công, phân cấp trong quản lý;

- Thành lập, giải thể, sáp nhập các hội đồng, tiểu ban, ban chỉ đạo, ban quản lý, tổ công tác,… phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Trường;

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm VC-NLĐ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý;

- Chế độ tiền lương; Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp thâm niên nhà giáo;

- Thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp; Xét, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Kéo dài thời gian làm việc của giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ;

- Quản lý, cập nhật, khai thác hồ sơ cá nhân VC-NLĐ (bao gồm cả kê khai tài sản-thu nhập; kê khai bổ sung lý lịch, văn bằng, chứng chỉ; hộ khẩu tập thể,…);

- Công tác báo cáo, thống kê của đơn vị;

- Văn thư, lưu trữ của đơn vị;

- Quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, văn phòng phẩm; Quản lý tài chính của đơn vị.

2 Ông Nguyễn Thanh Duy

Điện thoại: 0292 3872 172
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó trưởng phòng
Nhiệm vụ:

Thay thế Trưởng phòng quản lý, điều hành các mặt công tác của Phòng và ký thay Trưởng phòng các văn bản, giấy tờ theo giao quyền của Hiệu trưởng khi Trưởng phòng vắng mặt.

Phụ trách quản lý, điều hành và ký thay Trưởng phòng các nội dung công tác như sau:

- Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân sự (số lượng và chất lượng) của Nhà trường;

- Xây dựng các quy chế, quy định liên quan công tác nhân sự của Nhà trường (tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá-xếp loại, thi đua-khen thưởng, kỷ luật, chế độ làm việc của giảng viên, tiến trình phấn đấu của giảng viên);

- Xây dựng, quản lý đề án Vị trí việc làm, đề án Tinh giản biên chế; đề án Trả lương theo hiệu quả công việc (KPI); chuyển đổi Vị trí công tác;

- Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá-xếp loại, thi đua-khen thưởng, kỷ luật,… đối với VC-NLĐ trong Trường;

- Các chế độ chính sách đối với VC-NLĐ (nghỉ phép, thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, thôi việc, tử tuất; nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi; bảo hộ-an toàn lao động-phụ cấp độc hại).

- Công tác đảm bảo chất lượng lĩnh vực tổ chức cán bộ.

- Công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác dân quân tự vệ và công tác an ninh chính trị nội bộ.

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3 Bà Trịnh Thị Thanh Quốc

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chuyên viên
Nhiệm vụ:

- Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân sự (số lượng và chất lượng) của Trường;

- Tuyển dụng VC-NLĐ trong Trường (Xây dựng, quản lý quy chế, quy định về tuyển dụng; kế hoạch tuyển dụng và tổ chức thực hiện);

- Sử dụng VC-NLĐ trong Trường (chuyển đổi vị trí công tác-phân công-biệt phái-tạm hoãn hợp đồng); hợp đồng giao khoán; tiếp nhận-chuyển công tác

- Xây dựng các quy chế, quy định liên quan công tác phân công, phân cấp trong quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật VC-NLĐ;

- Xử lý kỷ luật đối với VC-NLĐ trong Trường;

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

4 Bà Sơn Búp Pha

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chuyên viên chính
Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch về lương; nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ chính sách theo lương, chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

- Thông báo, tổng hợp nhu cầu đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

- Tổ chức, theo dõi, thực hiện thủ tục thanh toán đối với các lớp/khóa đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức.

- Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định phòng chống tham nhũng.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng tại Trường.

- Xét đền bù chi phí đào tạo đối với các trường hợp đào tạo trong nước và các quốc gia thuộc châu Á và châu Phi.

- Xây dựng, quản lý đề án Vị trí việc làm, đề án Tinh giản biên chế; đề án trả lương theo chế độ tiền lương mới;

- Theo dõi lao động do đơn vị trả lương;

- Chế độ chính sách về Bảo hiểm toàn diện đối với VC-NLĐ;

- Quản lý tài chính của đơn vị (gồm kinh phí thường xuyên và kinh phí tham mưu); Thủ quỹ của đơn vị;

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

5 Ông Nguyễn Văn Toàn

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chuyên viên chính
Nhiệm vụ:

- Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển về tổ chức, bộ máy của Trường;

- Thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức trong Trường;

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường;

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm VC-NLĐ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý;

- Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia, hội nghị, công tác,… ở trong nước;

- Theo dõi tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ của giảng viên;

- Chế độ làm việc của giảng viên (xây dựng quy định, kiểm tra việc kê khai khối lượng chuyên môn, thực hiện các chế độ miễn giảm giờ nghĩa vụ);

- Chế độ bảo hộ an toàn lao động và phụ cấp độc hại đối với VC-NLĐ;

- Quản lý, cập nhật, khai thác phần mềm quản lý cán bộ và trang Web của đơn vị (bao gồm cả công tác báo cáo, thống kê của đơn vị; báo cáo số liệu phục vụ xếp hạng Trường);

- Công tác Dân quân tự vệ của Trường;

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

6 Bà Trương Lê Thuy

Điện thoại: 0292 3872 104
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chuyên viên
Nhiệm vụ:

- Quản lý hồ sơ cá nhân VC-NLĐ toàn Trường;

- Kê khai bổ sung lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của VC-NLĐ hằng năm và cập nhật lên phần mềm quản lý cán bộ;

- Thực hiện thủ tục và giải quyết các chế độ chính sách đối với VC-NLĐ về nghỉ phép, thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, thôi việc, tử tuất; hưu trí, nghỉ hết tuổi;

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

7 Bà Trần Lan Anh

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chuyên viên
Nhiệm vụ:

- Đào tạo và xét đền bù chi phí đào tạo; … ở các nước thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Úc;

- Xét thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp; xếp lương theo quyết định bổ nhiệm chức danh.

- Xét, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xếp lương theo quyết định bổ nhiệm chức danh.

- Kéo dài thời gian làm việc của giáo sư, phó giáo sư và giảng viên cao cấp có trình độ tiến sĩ;

- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan trong công tác tuyển dụng, sử dụng đối với lao động là người nước ngoài;

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

8 Ông Nguyễn Hữu Lợi

Điện thoại: 0292 3872 104
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chuyên viên
Nhiệm vụ:

- Quản lý văn thư của đơn vị; tiếp nhận văn thư từ ngoài đến đơn vị và phát hành văn thư của đơn vị.

- Quản lý kho lưu trữ hồ sơ của đơn vị.

- Thực hiện các báo cáo tuần/tháng/quý/năm của đơn vị;

- Đảm bảo và kiểm định chất lượng (cấp Trường và cấp Chương trình đào tạo) thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ;

- Kê khai, công khai tài sản-thu nhập cá nhân hằng năm;

- Quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản và văn phòng phẩm của đơn vị;

- Phụ trách công tác phòng cháy tại đơn vị; tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại Nhà Điều hành.

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

9 Ông Lê Đức Huy

Điện thoại: 0292 3832 664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chuyên viên
Nhiệm vụ:

- Đào tạo ở các nước thuộc châu Á và châu Phi (trừ Đề án 89). Bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia, hội nghị, công tác, … ở ngoài nước.

- Thành lập các hội đồng, tiểu ban, ban chỉ đạo, ban quản lý, tổ công tác,… phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) các loại trong Trường (TĐ-KT theo năm học; xét tặng Bằng khen Bộ trưởng cho VC-NLĐ đến tuổi nghỉ hưu, kỷ niệm chương VSNGD; xét điển hình tiên tiến, Nhà giáo tiêu biểu hằng năm; xét tôn vinh VC-NLĐ nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; TĐ-KT đột xuất khác); về công tác đánh giá-xếp loại VC-NLĐ của Trường và đơn vị hằng năm;

- Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Liên kết

Số lượt truy cập

1622630
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
92
2522
20646
1622630

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   

_____ 

0292 3832 664 | 0292 3872 104 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ