Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mục tiêu tinh lọc đội ngũ viên chức, người lao động đảm bảo nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Trường Đại học Cần Thơ xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025. Đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại quyết định số 4236/QĐ-BGDĐT ngày 08/12/2020.

Xem nội dung Đề án tại đây.

Xem: Biểu Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025.

Xem: Mẫu Danh sách đề nghị tinh giản biên chế.

Tìm kiếm

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

951957
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1075
6558
10061
951957

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ