Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã có quyết định số 6018/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2021 Ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên, theo đó quy định về điều kiện, yêu cầu và cách thức quản lý đối với viên chức, người lao động được cử đi học tập nâng cao trình độ, tham gia học tập, bồi dưỡng ngắn hạn, đi nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc trao đổi chuyên gia trong và ngoài nước.

Xem nội dung Quyết định 6018 và Quy định tại đây.

Kèm theo Quy định quản lý về đào tạo, bồi dưỡng, Trường cũng ban hành các biểu mẫu văn bản như sau:

1. Biểu mẫu hồ sơ dự tuyển

Mẫu số 01 Đơn xin dự tuyển
Mẫu số 02 Sơ yếu lý lịch (đối với VC-NLĐ đăng ký dự tuyển tiến sĩ)

2. Biểu mẫu hồ sơ cử đi đào tạo

Mẫu số 03 Phiếu đăng ký đi học
Mẫu số 04 Cam kết của người được cử đi học
Mẫu số 05 Giấy báo thời gian chính thức đi học

3. Biểu mẫu hồ sơ xin gia hạn

Mẫu số 06 Đơn xin gia hạn thời gian học tập
Mẫu số 07 Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin gia hạn

4. Biểu mẫu hồ sơ thu nhận

Mẫu số 08 Báo cáo kết thúc chương trình học tập

5. Biểu mẫu hồ sơ xin tạm dừng học, thôi học hoặc chuyển nước, chuyển trường, chuyển ngành đào tạo

Mẫu số 09 Đơn xin tạm dừng học (Mẫu 9a), Đơn xin thôi học (Mẫu 9b), Đơn xin chuyển nước, chuyển trường, chuyển ngành đào tạo (Mẫu 9c).
Mẫu số 10 Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm: tạm dừng học/ xin thôi học/ chuyển nước, chuyển trường, chuyển ngành đào tạo

6. Biểu mẫu hồ sơ xin học tiếp bậc học cao hơn

Mẫu số 11 Đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn
Mẫu số 12 Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm học tiếp bậc học cao hơn
Mẫu số 13 Sơ yếu lý lịch (được cập nhật đến thời điểm viên chức xin học bậc cao hơn)

7. Biểu mẫu báo cáo định kỳ trong thời gian học tập

Mẫu số 14 Báo cáo định kỳ (tình hình học tập / nghiên cứu sau Tiến sĩ / trao đổi chuyên gia)
Mẫu số 15 Báo cáo kết thúc chương trình học tập ngắn hạn
Mẫu số 16 Báo cáo tổng hợp của đơn vị

8. Biểu mẫu hồ sơ cử đi nghiên cứu sau tiến sĩ, đi trao đổi chuyên gia

Mẫu số 17 Phiếu đăng ký đi nghiên cứu sau tiến sĩ, đi trao đổi chuyên gia
Mẫu số 18 Cam kết thực hiện trách nhiệm của người được cử đi nghiên cứu sau tiến sĩ, đi trao đổi chuyên gia

9. Biểu mẫu hồ sơ thu nhận đi nghiên cứu sau tiến sĩ, đi trao đổi chuyên gia

Mẫu số 19 Báo cáo kết thúc nghiên cứu sau tiến sĩ, đi trao đổi chuyên gia

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ