Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6181/QĐ-BGDĐT 28/12/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2017
23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
01/QĐ-BHXH 03/01/2014 Quyết định Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 19/09/2013
62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012
60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012
56/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012
35/2012/TT-BGDĐT 12/10/2012
24/2012/TT-BGDĐT 29/06/2012
22/2012/TT-BGDĐT 20/06/2012
20/2012/TT-BGDĐT 12/06/2012
1666/QĐ-BGDĐT 04/05/2012
12/2012/TT-BGDĐT 03/04/2012 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục
09/2012/TT-BGDĐT 05/03/2012 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, Cao đẳng hệ chính quy | Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
845/BGDĐT-KTKĐCLGD 24/02/2012 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyến sinh ĐH, CĐ năm 2012
07/2012/TT-BGDĐT 17/02/2012 Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
05/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012
04/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012
68/2011/TTLT-BGDĐT - BNV - BTC - BLDTBXH 30/12/2011
6639/QĐ-BGDĐT 29/12/2011 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020
6290/2011/QĐ-BGDĐT 13/12/2011 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020
57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
44/2011/TT-BGDĐT 10/10/2011
35/2011/TT-BGDĐT 11/08/2011
25/2011/TT-BGDĐT 16/06/2011
06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT 06/06/2011
22/2011/TT-BGDĐT 30/05/2011 Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
20/2011/TT-BGDĐT 24/05/2011 Thông tư Ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự
19/2011/TT-BGDĐT 24/05/2011 Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
71/2011/TT-BTC 24/05/2011
15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT  ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1743/BGDĐT-VP 30/03/2011
1146/QĐ-BGDĐT 23/03/2011
838/QĐ-BGDĐT 01/03/2011 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011
11/2011/TT-BGDĐT 28/02/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/2011/TT-BGDĐT 28/02/2011 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
08/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011

Quy định điều kiện, hồ sơ,  quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

06/2011/TT-BGDĐT 11/02/2011

Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục)

10/2011/TT-BTC 26/01/2011
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
269/QĐ-BGDĐT 13/01/2011
04/2011/TT-BGDĐT 28/01/2011
255/2010/TT-BTC 31/12/2010 Thông tư Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước
38/2010/TT-BGDĐT 22/12/2010 Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT - BNG 15/12/2010 Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
35/2010/TT- BGDĐT 14/12/2010 Thông tư 35/2010/TT-BGDĐT quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
185/2010/TT-BTC 15/11/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
29/2010/TTLT - BGDĐT - BTC -BLĐTBXH 15/11/2010 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
27/2010/TTLT - BGDĐT - BLĐTBXH 28/10/2010 Thông tư liên tịch Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học
97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
14/2010/TT-BGDĐT 27/04/2010 Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - Trình độ cao đẳng, đại học
12/2010/TT-BGDĐT 29/03/2010 Thông tư Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/2010/TT-BGDĐT 10/03/2010 Thông tư Ban hành Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
795/QĐ-BGDĐT 27/02/2010 Quyết định Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
01/2010/TT-BTC 06/01/2010 Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
16/2009/TT-BGDĐT 17/07/2009 Thông tư Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
03/2009/TT-BNG 09/07/2009 Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
10/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
09/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc đân
08/2009/TT-BGDĐT 21/04/2009 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
07/2009/TTLT- BGDĐT - BNV 15/04/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
64/2008/QĐ-BDGĐT 28/11/2008 Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
54/2008/QĐ-BGDĐT 24/09/2008 Quyết định Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đào tạo
45/2008/QĐ-BGDĐT 05/08/2008 Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
42/2008/QĐ-BGDĐT 28/07/2008 Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
13/2008/TTLT -BGDĐT - BLĐTBXH - BTC - BNV - UBDT 07/04/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đảng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/2008/QĐ-BGDĐT

13/02/2008 Quyết định Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
77/2007/QĐ-BGDĐT 20/12/2007 Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
02/2007/TTLT - BNV - BTC 24/09/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
6004/QĐ-BGDĐT 21/09/2007 Quyết định Phê duyệt "Đề án qui hoạch phát triển tổng thế Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020"
43/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quyết định Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
36/2007/QĐ-BGDĐT 28/06/2007 Quyết định Ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học"
33/2007/QĐ-BGDĐT 20/06/2007 Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
98/2006/QĐ-BNN 30/10/2006 Quyết định Ban hành Quy chế kết hợp giữa các Trường đại học và Viện nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
93/2006/TTLT - BTC - BKHCN 04/10/2006 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
81/2006/TT-BTC 06/09/2006 Thông tư Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính
71/2006/TT-BTC 09/08/2006 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tìm kiếm

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797277
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
18
6219
12704
797277

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ