Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Trường Đại học Cần Thơ có ban hành Thông báo số 1015/TB-ĐHCT về việc tuyển dụng lao động. Do sơ suất kỹ thuật trong quá trình soạn Thông báo; Trường Đại học Cần Thơ xin đính chính sai sót tại Thông báo tuyển dụng nêu trên như sau:

 

Tại trang 3 từ dòng đầu tiên trở xuống Thông báo số 1015/TB-ĐHCT đã ghi:

“5. Trường THPT THSP: (03 người)

5.1. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Tự nhiên: (1 người)

*Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí (ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm Vật lí);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

5.2. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Tự nhiên: (1 người)

*Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất (ứng viên phải tốt nghiệp đại   học loại khá trở lên ngành Giáo dục thể chất);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

5.3. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Xã hội: (1 người)

*Yêu cầu

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ văn (ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm Ngữ văn);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm”.

Nay xin đính chính nội dung trên như sau: 

5.1. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Tự nhiên: (1 người)

*Yêu cầu

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí (ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm Vật lí);

- Có kinh nghiệm giáo dục và giảng dạy từ đủ 5 năm trở lên (căn cứ điểm c, Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

5.2. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Tự nhiên: (1 người)

*Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất (ứng viên phải tốt nghiệp đại     học loại khá trở lên ngành Giáo dục thể chất);

- Có kinh nghiệm giáo dục và giảng dạy từ đủ 5 năm trở lên (căn cứ điểm c, Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

5.3. Giáo viên làm việc tại Tổ Khoa học Xã hội: (1 người)

*Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Ngữ   văn (ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm Ngữ văn);

- Có kinh nghiệm giáo dục và giảng dạy từ đủ 5 năm trở lên (căn cứ điểm c, Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm);

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ B1;

- Có khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Trên đây là nội dung đính chính của Trường Đại học Cần Thơ đối với Thông báo số 1015/TB-ĐHCT về việc tuyển dụng lao động./.

Các tin tuyển dụng khác

Liên kết

Số lượt truy cập

1131137
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
371
1129
4313
1131137

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ