Thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 1435/KH-ĐHCT ngày 23/05/2022 về việc thực hiện việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022 cho viên chức, người lao động trong Trường như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN
1. Đối tượng: viên chức, người lao động (VC-NLĐ) đang công tác tại Trường.
2. Tiêu chuẩn:
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ trao tặng một lần cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
   a) Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên;
   b) Trường hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương;
   c) Có đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, tính từ thời điểm hết
thời hạn chịu kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Từ nay đến ngày 01/6/2022:
- Thủ trưởng đơn vị phổ biến đến VC-NLĐ thuộc đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương.
- Cá nhân được đề nghị khen tặng soạn và in 2 bản tóm tắt thành tích (không viết tay) đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu 1).
- Đơn vị xem xét và lập danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu 2).
- Đơn vị gửi hồ sơ gồm bản giấy và file word đến anh Lê Đức Huy, Phòng Tổ chức - Cán bộ, hạn cuối là ngày 03/6/2022.
2. Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022: Phòng Tổ chức - Cán bộ tập hợp, đối chiếu hồ sơ và chuẩn bị các văn bản để trình Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường theo quy định và hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061422
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
176
7587
37074
1061422

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ