Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; Căn cứ công văn số 1126/ĐHCT-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về một số vướng mắc trong cách tính phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và công văn trả lời số 5848/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03 tháng 8 năm 2012;

 Ban Giám hiệu triển khai đến các đơn vị Kế hoạch tổ chức thực hiện xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đợt 2 năm 2016 của Trường như sau:

                        1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

                        a) Giảng viên, giáo viên trong biên chế đang giảng dạy tại các đơn vị trong Trường (có mã số ngạch: V.07.01.01, V.07.01.02, V.07.01.03, V.07.05.14, V.07.05.15) và có giờ nghĩa vụ theo quy định).

                        b) Giảng viên trong biên chế đang giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Công nghệ Phần mềm.

                        c) Viên chức trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trại, phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị đào tạo trong Trường kể cả các giảng viên trong biên chế mà trước đây có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trại, phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị đào tạo trong Trường.

            Các giảng viên, giáo viên, viên chức thuộc các điểm a, b, c nêu trên được gọi chung là Nhà giáo.

                        * Đối tượng không áp dụng: Nhà giáo đang được phân công chuyên trách công tác hành chính-nghiệp vụ (không có giờ nghĩa vụ theo quy định của Trường về Quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên)

                        2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

                        Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

                        a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

                        b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

                        c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

                        d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

                        đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b mục này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; cụ thể:

                        - Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu (kể cả thời gian đi nghĩa vụ quân sự nhưng trước khi đi nghĩa vụ quân sự chưa hết tập sự, thử việc);

                        - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

                        - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

                        - Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

                        - Thời gian đi học tập nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ), đi làm chuyên gia, thực tập sinh, nghiên cứu sau tiến sĩ tập trung ở trong và ngoài nước có thời hạn từ 1 năm trở lên. (Ngoại trừ trường hợp học ở trong nước có thời hạn từ 1 năm trở đi và có tham gia giảng dạy).

                        3. Điều kiện và mức phụ cấp thâm niên được hưởng

                        Nhà giáo theo quy định tại mục 1 nêu trên có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên đủ 5 năm (60 tháng) tính đến 30/06/2017 thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

                        4. Kế hoạch thực hiện

                        a) Từ nay đến ngày 09/7/2017

                        - Các đơn vị phổ biến các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

                        - Phòng Tổ chức-Cán bộ chuẩn bị danh sách các nhà giáo đủ điều kiện về thời gian hưởng phụ cấp thâm niên để các đơn vị kiểm tra đối chiếu.

                        - Các Nhà giáo thuộc điều kiện tại mục 3 nêu trên có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên tính đến ngày 30-06-2017 nhưng chưa được hưởng phụ cấp thâm niên thì tiến hành viết Bản kê khai xét phụ cấp thâm niên:

                                    + Giảng viên, giáo viên theo quy định tại điểm a, b mục 1 chưa được tính hưởng phụ cấp thâm niên lần nào kê khai theo  mẫu số 3;

                                    + Viên chức, giảng viên theo quy định tại điểm c mục 1 kê khai theo mẫu số 2.

                        - Các đơn vị tập hợp các bản kê khai và phản ánh của giảng viên, giáo viên, viên chức thuộc đơn vị quản lý phản hồi và nộp về phòng Tổ chức-Cán bộ chậm nhất là ngày 09/7/2017.

                        b) Từ 24/7/2017 đến 31/7/2017

                        - Phòng Tổ chức-Cán bộ phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng xét phụ cấp thâm niên Trường.

                        - Thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng xét phụ cấp thâm niên Trường.

                        - Tiếp nhận ý kiến phản ánh của đơn vị, CC-VC tại Văn phòng Công đoàn Trường và phòng Tổ chức-Cán bộ.

            c) Từ 01/8/2017 đến 04/8/2017

                        - Hội đồng xét phụ cấp thâm niên Trường xem xét các ý kiến phản ánh (nếu có).

                        - Hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ.

                        Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong trường quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

1061500
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
254
7665
37152
1061500

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ