Căn cứ các văn bản quy định hiện hành về công tác xét thi đua, khen thưởng; thực hiện Kế hoạch công tác đánh giá viên chức hàng năm và xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 của Trường; trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Cần Thơ đã họp bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Trường, cấp Bộ vào ngày 12/8/2020.

Nay, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kết quả bình bầu và hướng dẫn bổ sung hồ sơ xét thi đua, khen thưởng như sau:

  1. KẾT QUẢ BÌNH BẦU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020
  2. Cấp Trường:

- Thống nhất đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên tiến (LĐTT) cho 41 tập thể đơn vị thuộc Trường, trong đó bao gồm 18 tập thể được đề nghị Bộ xét công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc (LĐXS).

   - Công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với cá nhân: Hội đồng TĐKT Trường công nhận theo đề nghị của đơn vị; đối với đơn vị đạt phiếu bầu đề xuất Bộ công nhận danh hiệu Tập thể LĐXS thì không hạn chế số lượng, đơn vị còn lại trong danh sách được công nhận Tập thể LĐTT thì số lượng lao động tiên tiến không quá 80% tổng số viên chức, người lao động trong đơn vị; đơn vị không đạt danh hiệu Tập thể LĐTT không quá 60% tổng số viên chức, người lao động.

- Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cấp cơ sở: 15% số cá nhân công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến của mỗi đơn vị.

       * Riêng đối với giảng viên không đạt yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ (giảng viên không đạt yêu cầu theo kết luận năm 2019 nhưng đã có quyết định cử đi học xem như đã đạt yêu cầu): không được xét, công nhận danh hiệu CSTĐ.

 Những đơn vị có đề xuất những giảng viên không đạt tiến trình phấn đấu vào danh sách xét CSTĐ cơ sở có thể bầu chọn ứng viên khác đủ tiêu chuẩn để thay thế và gửi lại cho P.TCCB. Thời hạn các đơn  vị gửi lại danh sách đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở hạn cuối là ngày 20/8/2020.

  1. Cấp Bộ:

Hội đồng TĐKT Trường thống nhất đề xuất các đơn vị, cá nhân được bầu chọn các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ làm thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng như sau:

                   - Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 18 tập thể

- Cờ thi đua của Bộ cho 2 tập thể

                   - Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 13 cá nhân

- Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 tập thể và 26 cá nhân.

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học: 01 tập thể và 3 cá nhân.

            (Danh sách kèm theo)

  1. Đối với các đề xuất danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, Hội đồng TĐKT Trường sẽ họp xét, bình chọn vào giữa tháng 9/2020.
  2. BỔ SUNG HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

Các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng Tập thể Lao động Xuất sắc, Cờ Thi đua của Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Bằng khen của Bộ trưởng thực hiện bản báo cáo thành tích theo các mẫu (tham khảo Website của phòng Tổ chức Cán bộ), cụ thể như sau:

- Tập thể: báo cáo theo mẫu số 1, Nghị định 91/2017/NĐ-CP (02 bản in và file).

- Cá nhân: báo cáo theo mẫu số 2, Nghị định 91/2017/NĐ-CP (02 bản in và file).

- Hạn cuối nộp các báo cáo thành tích (bản in và file) là ngày 25/8/2020; Nơi nhận: Tổ Thư ký HĐTĐKT Trường (cô Trần Lan Anh, Phòng Tổ chức cán bộ, ĐT: 0972235800, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Các trường hợp nộp trễ hạn Trường sẽ không tiếp nhận hồ sơ để trình Bộ.

* Lưu ý:

                        - Những thành tích được nêu trong báo cáo thành tích phải cụ thể và chính xác trong đúng giai đoạn xét khen thưởng (Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của Bộ: nêu thành tích trong năm học 2019-2020; Bằng khen Bộ trưởng: nêu thành tích từ tháng 6/2018 đến hết tháng 5/2020; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: nêu thành tích từ tháng 6/2017 đến hết tháng 5/2020); thực hiện kê khai đầy đủ nội dung các mục trong mẫu báo cáo (xem kỹ và thực hiện đúng hướng dẫn phía dưới các biểu mẫu).

* Một số cá nhân có kê khai thành tích là tác giả chính bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế nằm trong danh mục ISI hoặc Scopus, qua rà soát, Tổ Thư ký của Hội đồng TĐKT Trường chưa tìm thấy thông tin xác thực thành tích này, vì vậy Hội đồng đã xét và bầu chọn trên cơ sở kê khai thành tích của cá nhân. Cá nhân nộp báo cáo thành tích phải kèm theo minh chứng để xác thực thông tin.

       - Đơn vị phân công người nhận báo cáo của cá nhân, trình Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận trước khi nộp cho Tổ Thư ký.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân quan tâm thực hiện tốt nội dung thông báo này.  

Mọi ý kiến phản hồi về Trường (nếu có) qua Phòng Tổ chức-Cán bộ (cô Nguyễn Thị Kim Loan, ĐT: 0918549423 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) trước ngày 20/8/2020 để Trường xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường;

- Đăng tải lên Website Trường;                                                       

- Lưu: VT,TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ-KT

      (Đã ký)

Hà Thanh Toàn

  

 

DANH SÁCH

Đề nghị xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Bộ

(Kèm theo Thông báo số  1895 /TB-ĐHCT ngày 17 tháng 8 năm 2020)

 Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

TT

ĐƠN VỊ

1.       

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2.       

Khoa Khoa học Tự nhiên

3.       

Khoa Ngoại ngữ

4.       

Khoa Sư phạm

5.       

Khoa Công nghệ

6.       

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

7.       

Khoa Nông nghiệp

8.       

Khoa Thủy sản

9.       

Khoa Kinh tế

10.  

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

11.  

Phòng Đào tạo

12.  

Phòng Tổ chức - Cán bộ

13.  

Phòng Công tác Sinh viên

14.  

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

15.  

Phòng Tài chính

16.  

Ban Quản lý Dự án ODA

17.  

Trung tâm Ngoại ngữ

18.  

Trung tâm Công nghệ Phần mềm

 

  1. Cờ Thi đua của Bộ:

 

TT

ĐƠN VỊ

1.             

Khoa Nông nghiệp

2.             

Phòng Tài chính

 

  3.1. Bằng khen Bộ trưởng (tập thể):

 

TT

Đơn vị

1

Khoa Khoa học Tự nhiên

2

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

3

Khoa Nông nghiệp

4

Phòng Công tác Sinh viên

5

Phòng Đào tạo

6

Khoa Thủy sản

7

Trung tâm Học liệu

 

 

  1. Bằng khen Bộ trưởng (cá nhân):

 

TT

Họ và tên

Chức danh/ Chức vụ, đơn vị

1.       

Phan Thượng Cang

Giảng viên chính, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2.       

Lê Ngọc Triết

Giảng viên chính, Trưởng khoa Khoa học Chính trị

3.       

Đinh Ngọc Quý

Giảng viên chính, Khoa Khoa học Tự nhiên

4.       

Ngô Mỹ Trân

Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế

5.       

Văn Phạm Đăng Trí

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

6.       

Nguyễn Văn Hòa

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất

7.       

Trương Minh Thái

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn,

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

8.       

Hồ Quốc Phong

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Công nghệ

9.       

Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Khoa học Tự nhiên

10.  

Võ Văn Dứt

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế

11.  

Hồ Lê Thu Trang

Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế

12.  

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

13.  

Lê Xuân Mai

Giảng viên, Trưởng Bộ môn, Khoa Ngoại ngữ

14.  

Châu Minh Khôi

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp

15.  

Nguyễn Minh Trí

Giảng viên chính, Trưởng phòng Đào tạo

16.  

Trần Nhựt Khải Hoàn

Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Công nghệ

17.  

Khổng Tiến Dũng

Giảng viên, Khoa Kinh tế

18.  

Nguyễn Thị Phương Dung

Giảng viên, Khoa Kinh tế

19.  

Phạm Thanh Vũ

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

20.  

Lý Nguyễn Bình

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp

21.  

Lê Phước Hương

Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế

22.  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Luật

23.  

Nguyễn Thanh Giao

Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

24.  

Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên cao cấp, Khoa Sư phạm

25.  

Lê Nguyễn Đoan Khôi

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học

26.  

Vương Quốc Duy

Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh tế

 

  1. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:

TT

Họ và Tên

Chức danh/chức vụ, đơn vị

1.       

Trần Trung Tính

Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

2.       

Nguyễn Văn Cương

Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Công nghệ

3.       

Hà Thanh Toàn

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

4.       

Nguyễn Hữu Hòa

Giảng viên chính, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

5.       

Trần Thanh Hùng

Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Công nghệ

6.       

Võ Văn Tài

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên

7.       

Phan Trung Hiền

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Luật

8.       

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

9.       

Nguyễn Duy Cần

Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn

10.  

Lê Văn Khoa

Giảng viên cao cấp, Trưởng Phòng Quản lí Khoa học

11.  

Huỳnh Việt Khải

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế

12.  

Nguyễn Trọng Ngữ

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp

13.  

Nguyễn Văn Mười

Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm, Khoa Nông nghiệp

14.  

Trần Ngọc Bích

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn, Khoa Nông Nghiệp

 

  1. Điển hình tiên tiến

5.1.Tập thể

 

TT

Đơn vị

1

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

             5.2 Cá nhân:

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ,

Đơn vị

1

Trần Thanh Hùng

Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Công nghệ

2

Phạm Nguyên Khang

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

3

Huỳnh Thị Trang

Giảng viên chính, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

                                                                                               

 

 

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

748528
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1283
3644
32837
748528

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ