KẾ HOẠCH

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Giáo dục năm 2021

              Thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, Trường Đại học Cần Thơ triển khai đến các đơn vị Kế hoạch thực hiện việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Giáo dục” năm 2021 cho viên chức, người lao động trong Trường như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

  1. Đối tượng: viên chức, người lao động (VC-NLĐ) đang công tác tại Trường.
  2. Tiêu chuẩn: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
  1. Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên;
  2. Trường hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương;
  3. Có đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, tính từ thời điểm hết thời hạn chịu kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Từ nay đến ngày 01/6/2021:

            - Thủ trưởng đơn vị phổ biến đến VC-NLĐ thuộc đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương.

            - Cá nhân làm bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu 1).    

            - Đơn vị xem xét và lập danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu 2) và gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức - Cán bộ, hạn cuối là ngày 01/6/2021.

            * Các biểu mẫu có liên quan vui lòng truy cập từ website của Phòng Tổ chức- Cán bộ.

  1. Từ ngày 02/6/2021 đến ngày 10/6/2021: Phòng Tổ chức - Cán bộ tập hợp, đối chiếu hồ sơ và chuẩn bị các văn bản để trình Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường theo quy định và hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện đúng nội dung đã triển khai. Nếu có vấn đề vướng mắc thì liên hệ với Phòng Tổ chức – Cán bộ để trao đổi./.

Mau-1.doc Mau-1.doc  Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 41.50 kB  
Mau-2.doc Mau-2.doc  Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 39.00 kB  

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

748532
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1287
3648
32841
748532

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ