(Trích thông báo số 3281/ĐHCT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2017)

Thực hiện các quy định hiện hành về công tác kê khai tài sản, thu nhập; Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập  tại Trường năm 2017 như sau:

  1. Đối tượng kê khai:

- Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng Phòng trở lên.

- Người không giữ chức vụ nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc sau:

+ Phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công thuộc Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Thiết bị và các đơn vị có hệ thống kế toán (kế toán viên, phụ trách kế toán, trợ lý thiết bị).

+ Tổ chức tuyển dụng viên chức thuộc Phòng Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị (trưởng bộ môn).

+ Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng thuộc Ban Quản Công trình.

+ Tổ chức đấu thầu thuộc Ban Quản lý Công trình, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Thiết bị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ, Ban Quản lý Dự án ODA.

+ Tuyển sinh, đào tạo thuộc Phòng Đào tạo, Khoa Sau Đại học và Trung tâm Liên kết đào tạo.

+ Quản lý dự án, đề án thuộc Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Tài vụ, Ban Quản lý Dự án ODA.

+ Làm công tác thanh tra thuộc Phòng Thanh tra – Pháp chế và Ban Thanh tra nhân dân Trường.

  1. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động tham khảo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ để tìm hiểu thêm thông tin và thực hiện đúng quy định.
  2. Các cá nhân thuộc đối tượng kê khai (Danh sách đính kèm) thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (Mẫu kê khai và hướng dẫn đính kèm) và nộp cho Phòng TCCB trong thời hạn từ nay đến hết ngày 08/12/2017.
  3. Sau khi nhận được Bản kê khai của các cá nhân, Phòng TCCB kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Phòng TCCB lưu bản chính và gửi 01 bản sao đến các đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức để thực hiện việc công khai theo quy định. Phòng TCCB bộ xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi triển khai đến các đơn vị.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị và viên chức trong danh sách phải kê khai nghiên cứu kỹ biểu mẫu và các hướng dẫn kèm theo để kê khai cho chính xác không để xảy ra sai sót, vướng mắc về sau khi có yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797278
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
19
6220
12705
797278

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ