Thực hiện Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg; căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Trường Đại học Cần Thơ thông báo bổ sung nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2018 tại đơn vị thuộc Trường theo các chuyên ngành như sau:

Chuyên ngành

Số lượng

Bộ môn

Đơn vị

GS

PGS

Quản trị Kinh doanh

 

1

Quản trị Kinh doanh

Khoa Kinh tế

Các ứng viên đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư có chuyên ngành phù hợp nêu trên nếu có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Cần Thơ thì lập hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm gửi về Trường (thông qua Phòng Tổ chức Cán bộ) hạn cuối là ngày 20/4/2018. Thông tin chi tiết và biểu mẫu hồ sơ vui lòng truy cập tại website www.ctu.edu.vn

* Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm bao gồm:

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (theo mẫu đính kèm - đối với ứng viên ngoài Trường yêu cầu có ý kiến xác nhận của cơ quan đang công tác).
  2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước cấp.

 * Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ Khu II, đường 3 Tháng 2, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292-383-2664.

Xem thêm: Thông báo bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2018

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797254
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1160
6196
12681
797254

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ