Thực hiện quy định tại Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

Thực hiện công văn số 6485/BGDĐT-TCCB ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2015;

Để cập nhật thông tin trong quản lý hồ sơ cá nhân của công chức, viên chức, người lao động (viên chức) tại Trường và phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng hàng năm, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đề nghị các đơn vị triển khai cho viên chức trong đơn vị thực hiện các nội dung công việc sau:

  1. Tất cả viên chức, hợp đồng do Trường trả lương thực hiện kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cá nhân năm 2018 theo mẫu 4a-BNV/2007 kèm theo minh chứng bổ sung (văn bằng, chứng chỉ, bằng khen… chưa gửi cho Phòng Tổ chức – Cán bộ). Các trường hợp viên chức hợp đồng mới được tuyển dụng hoặc mới làm hồ sơ xét hết tập sự trong năm 2018 thì không cần phải kê khai bổ sung.
  2. Các đơn vị tổng hợp Phiếu bổ sung lý lịch cá nhân năm 2018 và gửi về Trường (thông qua Phòng Tổ chức- Cán bộ) trong thời hạn từ nay đến hết ngày 04/01/2019.

   Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai đến viên chức để công tác của Trường được thực hiện tốt nhất.

TẢI VỀ BIỂU MẪU

Thông báo

Liên kết

Số lượt truy cập

797250
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1156
6192
12677
797250

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ