Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã có quyết định số 6018/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2021 Ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên, theo đó quy định về điều kiện, yêu cầu và cách thức quản lý đối với viên chức, người lao động được cử đi học tập nâng cao trình độ, tham gia học tập, bồi dưỡng ngắn hạn, đi nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc trao đổi chuyên gia trong và ngoài nước.

Xem thêm: Biểu mẫu quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

_____ 

   PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ   

_____ 

0292 3832 664 | ptccb@ctu.edu.vn

Lầu 2, Nhà Điều hành - Khu II Trường Đại học Cần Thơ